Hozzájáruló nyilatkozat adatok kezeléséhez

 

Tudomásul veszem és megértem, hogy az AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány tiszteletben tartja az jogaimat, ezért adatkezelése során az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, a Rövidített Adatvédelmi Tájékoztató, a jelen Hozzájáruló nyilatkozat és a hatályos jogszabályok alapján kezeli, védi az adataimat.  A „Hozzájárulás” (vagy „Accept”) gombra történő kattintással hozzájárulok a következőkhöz, valamint elfogadom az alábbiakat:

 

Hozzájárulok, hogy az elektronikus jelentkezési lapon megadott adataimat az AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány (székhely: 1071 Budapest, Dózsa György út 62. fszt./1., nyilvántartási szám: 01-01-0003781, e-mail cím: info-hungary@afs.org, képviseli: Boros Ákos nemzeti igazgató), mint adatkezelő megismerhesse, kezelhesse az alábbiak szerint:

 

Mi az adatkezelés célja?

 

A weboldalon keresztül történő jelentkezés, mint adatkezelés célja magának a jelentkezésnek lehetővé tétele, a jelentkezők azonosítása, valamint kapcsolatfelvétel és -tartás.

 

Milyen adatokat kezel az AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány a jelentkezés során?

 

Az AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány a jelentkezés során kizárólag az általa szervezett programok működéséhez, szervezéséhez és megvalósításához feltétlenül szükséges személyes adataimat kezeli.

 

A jelentkezés során felvett, így kezelt adatok köre és célja a következő:

Személyes adat

Célja

név

azonosítás

születési idő

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím

kapcsolattartás

lakcím

kapcsolattartás

ország

azonosítás

anyanyelv

adott esetben elősegíti a kapcsolattartást

AFS-ről történő értesülés módja

marketing működésének elősegítése

jelentkezés célja

kiutazás, fogadás, önkéntesség meghatározása

hozzájáruló nyilatkozat elfogadásának jelzése

adatvédelmi szabályok elfogadásának bizonyítása

 

Mi az adatkezelés jogalapja?

 

A jelentkezés, mint adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulásom.

 

Meddig tart az adatkezelés?

Az adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig tart.

 

Honnan vannak az adatok, mi/ki az adatok forrása?

 

Az adatok forrása az érintett, azaz én vagyok, az AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány más forrásból adatokat nem gyűjt.

 

Hogyan történik az adatkezelés, milyen jellemzői vannak?

 

Tudomásul veszem és elfogadom, hogy

 

 • a jelentkezésem során megadott adatok bekerülnek a Global Link nevű elektronikus nyilvántartási rendszerbe, amelyet a new york-i székhelyű AFS Intercultural Programs Inc. nevű szervezet működtet, így az adatok megosztásra, továbbításra kerülnek e szervezet felé.

 

 • az AFS Intercultural Programs Inc. a betáplált adatokhoz hozzáférhet a rendszer informatikai üzemeltetésével kapcsolatos feladatainak ellátása (pl. biztonsági mentés visszaállítása) során;

 

 • az adataimat az AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány a Global Link elektronikus nyilvántartó rendszer és így az AFS Intercultural Programs Inc. segítségével legalább három földrajzi helyen tárolja egyszerre az adatbiztonság érdekében, amely helyszínek jelenleg a következők: Németország, az Egyesült Államok és Thaiföld;

 

 • az adatbázisok teljesítik az adatbiztonság fizikai, logikai és adminisztratív védelmi követelményeit, védettek és kizárólag az AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány alkalmazottai, tanácsadói és önkéntesei, valamint az AFS Intercultural Programs Inc. alkalmazottai férhetnek hozzájuk kizárólag feladataik végzése érdekében, akik kizárólag az programok működtetése érdekében használják az adatokat;

 

 • jelentkezésem jóváhagyását és véglegesítését követően, tehát amennyiben megállapodás jön létre az AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány és közöttem, úgy a jelentkezés és megállapodás megkötése során megadott adataimat az AFS Intercultural Programs Inc., valamint nemzeti és regionális partnerszervezeteinek alkalmazottai és önkéntesei, a fogadó család tagjai jogosultak lesznek megismerni az adott megállapodás teljesítésével kapcsolatban;

 

 • az AFS Intercultural Programs Inc. egyéb okból az adatokhoz kizárólag akkor férhet hozzá, ha a fogadó ország az Amerikai Egyesült Államok;

 

 • abban az esetben, ha önkéntesként jelentkezem és önkéntes szerződés jön létre az AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány és közöttem, úgy adataimat, mint önkéntes adatait az AFS Intercultural Programs Inc., továbbá minden, az AFS Intercultural Programs Inc. szervettel együttműködő partner a Global Link elektronikus nyilvántartási rendszerben megtalálhatja;

 

 • sem az AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány, sem AFS Intercultural Programs Inc., sem annak partnerszervezetei velem nem veszik fel a kapcsolatot a jelentkezés célján túlmutató célból, mint például marketing célból, kivéve ha azt előzetesen és külön engedélyeztem;

 

 • az adataimat nem értékesítik harmadik félnek

 

 • adataimat nem továbbítják harmadik félnek, kivéve, ha a továbbítás a jelentkezés megvalósulását elősegíti;

 

 • az AFS Intercultural Programs Inc. valamint annak partnerszervezetei saját szabályzataik kialakításakor törekszenek az Európai Unió adatvédelmi rendeletének megfelelő működésre, ugyanakkor a helyes adatkezelésükért felelősséget az AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány nem vállal;

 

 • automatizált adatkezelés, profilalkotás nem történik az adatokkal kapcsolatban;

 

 • a rendelkezésre bocsátott személyes adatok a valóságnak megfelelnek, pontosak és teljesek.

 

Hozzájárulok, hogy az AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány a megadott adataimat az önkéntesei számára átadja, hogy az önkéntes velem a jelentkezéssel kapcsolatban a kapcsolatot felvegye.

 

Megértem, hogy az AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány a jelentkezés későbbi lépései során személyes és különleges adatokat kérhet tőlem a jelentkezés  pontosítása, számomra megfelelő szolgáltatás nyújtása, például számomra megfelelő befogadó család felkutatása céljából, általánosságban a programok működéséhez, szervezéséhez és megvalósításához, de az adatok megadása önkéntes hozzájárulásomon fog alapulni és ahhoz az adatkezeléshez majd külön nyilatkozatban járulok hozzá.

 

Milyen jogaim vannak?

 

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján jogaim a következők: a hozzáférés (tájékoztatás) joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok hordozhatóságához való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

 

AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány felhívja az Ön figyelmét, hogy jogainak gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja,  – az info-hungary@afs.org e-mail címre, vagy más elérhetőségre küldött nyilatkozattal teheti meg.

 

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Jogaim megsértése esetén lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhatok.